පැතිකඩ

  • නම UCP Paint Inc.
  • ලිපිනය 19500 Rte Transcanadienne, Baie-d'Urfé, QC H9X 3S4, Canada
  • දුරකථන (514) 457-1512
  • ෆැක්ස්+1 514-457-1512
  • වෙබ් අඩවිය http://www.solignum.ca/
  • Category වෙළඳාම්

අපේ පැතිකඩ ගැන බෙදා ගන්න

වෙනත් ව්යාපාරයක් අසල UCP Paint Inc., Baie-D'Urfé - Quebec, Canada

වෙළඳාම්

Cineplex

ලිපිනය 3200 Rue Jean-Yves, Kirkland, QC H9J 2R6, Canada. ආසන්න වශයෙන්3.58 කි.මී. Baie-D'Urféසහ 1.82වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (514) 694-8922. දුරකථන +1 514-694-8922. Website http://www.cineplex.com/Theatres/TheatreDetails/Cin%C3%A9ma-Colis%C3%A9e-Kirkland.aspx

Montreal's Aviation Museum

ලිපිනය Sainte-Anne-de-Bellevue, QC H9X 1Y9, Canada. ආසන්න වශයෙන්2.02 කි.මී. Baie-D'Urféසහ 3.28වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (514) 398-7948. දුරකථන +1 514-398-7948. Website http://www.cahc-ccpa.com

Parc à chien

ලිපිනය Montée Sagala, L'Île-Perrot, QC, Canada. ආසන්න වශයෙන්3.14 කි.මී. Baie-D'Urféසහ 4.82වත්මන් ව්යාපාරයට.

Senneville Migratory Bird Sanctuary

ලිපිනය Senneville, QC H9X 3Y1, Canada. ආසන්න වශයෙන්3.54 කි.මී. Baie-D'Urféසහ 3.48වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (800) 668-6767. දුරකථන +1 800-668-6767.

Parc des Bécassine

ලිපිනය Boulevard du Domaine, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC J7V 7P2, Canada. ආසන්න වශයෙන්2.88 කි.මී. Baie-D'Urféසහ 4.55වත්මන් ව්යාපාරයට.

Website http://www.ndip.org/equipements-et-infrastructures/

Halte riveraine municipale

ලිපිනය Boulevard du Domaine, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC J7V 7P2, Canada. ආසන්න වශයෙන්2.76 කි.මී. Baie-D'Urféසහ 4.29වත්මන් ව්යාපාරයට.

Website http://www.ndip.org/equipements-et-infrastructures/

Parc Montrose

ලිපිනය Av Elm, Beaconsfield, QC, Canada. ආසන්න වශයෙන්3.42 කි.මී. Baie-D'Urféසහ 2.38වත්මන් ව්යාපාරයට.

Website http://www.beaconsfield.ca/fr/liste-des-parcs-et-activites.html

Les Jardins De Babylone

ලිපිනය 6 Rue Saint Étienne, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC H9X 1E9, Canada. ආසන්න වශයෙන්2.69 කි.මී. Baie-D'Urféසහ 4.11වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (514) 990-8991. දුරකථන +1 514-990-8991. Website http://www.jardinsdebabylone.com/

45.43081300 -73.90857800