පැතිකඩ

 • නම UCP Paint Inc.
 • ලිපිනය 19500 Rte Transcanadienne, Baie-d'Urfé, QC H9X 3S4, Canada
 • දුරකථන (514) 457-1512
 • ෆැක්ස්+1 514-457-1512
 • වෙබ් අඩවිය http://www.solignum.ca/

වෙනත් ව්යාපාරයක් අසල UCP Paint Inc., Baie-D'Urfé - Quebec, Canada

 • Parc des Épervier
  ලිපිනය

  Rue de la Rhapsodie, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC J7V 0H4, Canada
  ආසන්න වශයෙන්3.38 කි.මී. Baie-D'Urféසහ 5.32වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Senneville Migratory Bird Sanctuary
  ලිපිනය

  Senneville, QC H9X 3Y1, Canada
  ආසන්න වශයෙන්3.54 කි.මී. Baie-D'Urféසහ 3.48වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (800) 668-6767
  දුරකථන +1 800-668-6767
 • cinema angrignon
  ලිපිනය

  Baie-d'Urfé,, 28 Rue Picardy, Baie-d'Urfé, QC H9X 3G4, Canada
  ආසන්න වශයෙන්0.9 කි.මී. Baie-D'Urféසහ 1.52වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Montreal's Aviation Museum
  ලිපිනය

  Sainte-Anne-de-Bellevue, QC H9X 1Y9, Canada
  ආසන්න වශයෙන්2.02 කි.මී. Baie-D'Urféසහ 3.28වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (514) 398-7948
  දුරකථන +1 514-398-7948
  වෙබ් අඩවිය http://www.cahc-ccpa.com
 • Parc des Tourterelles
  ලිපිනය

  Rue Richer, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC J7V 6C4, Canada
  ආසන්න වශයෙන්3.29 කි.මී. Baie-D'Urféසහ 5.21වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (450) 455-7287
  දුරකථන +1 450-455-7287
  වෙබ් අඩවිය http://www.ndip.org/equipements-et-infrastructures/
 • Montréal (ville de) - arrondissement de Beaconsfield - Baie d'Urf
  ලිපිනය

  20551 Rue Lakeshore, Baie-d'Urfé, QC, Canada
  ආසන්න වශයෙන්0.88 කි.මී. Baie-D'Urféසහ 2.83වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Halte riveraine municipale
  ලිපිනය

  Boulevard du Domaine, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC J7V 7P2, Canada
  ආසන්න වශයෙන්2.33 කි.මී. Baie-D'Urféසහ 3.98වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (450) 455-5751
  දුරකථන +1 450-455-5751
  වෙබ් අඩවිය http://www.ndip.org/equipements-et-infrastructures/
 • Parc des Merles
  ලිපිනය

  Rue Rollinet, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC J7V 8M4, Canada
  ආසන්න වශයෙන්4 කි.මී. Baie-D'Urféසහ 5.92වත්මන් ව්යාපාරයට.

  වෙබ් අඩවිය http://www.ndip.org/equipements-et-infrastructures/
45.43081300 -73.90857800