පැතිකඩ

  • නම Turbo Pizza
  • ලිපිනය 1668 Rue Saint Louis, Sainte-Julie, QC J3E 1W9, Canada
  • දුරකථන (450) 649-7799
  • ෆැක්ස්+1 450-649-7799
  • වෙබ් අඩවිය http://www.medpizza.com/
  • Category සිල්ලර සාප්පු යෑම

අපේ පැතිකඩ ගැන බෙදා ගන්න

වෙනත් ව්යාපාරයක් අසල Turbo Pizza, Sainte-Julie - Quebec, Canada

සිල්ලර සාප්පු යෑම

Parc Dufresne

ලිපිනය Saint-Basile-le-Grand, QC, Canada. ආසන්න වශයෙන්6.14 කි.මී. Sainte-Julieසහ 7.28වත්මන් ව්යාපාරයට.

Parc Gabrielle-Roy

ලිපිනය 939 Rue Yvonne Duckett, Saint-Bruno-de-Montarville, QC, Canada. ආසන්න වශයෙන්4.75 කි.මී. Sainte-Julieසහ 5.67වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (450) 653-2443. දුරකථන +1 450-653-2443. Website http://www.ville.stbruno.qc.ca

Les As de la coupe

ලිපිනය 2385 Rue de Madrid, Sainte-Julie, QC J3E 2K4, Canada. ආසන්න වශයෙන්1.64 කි.මී. Sainte-Julieසහ 1.85වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (514) 574-5169. දුරකථන +1 514-574-5169. Website http://www.lesasdelacoupe.com/

Parc Arthur-Dumouchel

ලිපිනය Rue Arthur Dumouchel, Boucherville, QC J4B 8T9, Canada. ආසන්න වශයෙන්7.26 කි.මී. Sainte-Julieසහ 6.66වත්මන් ව්යාපාරයට.

Website http://www.ville.boucherville.qc.ca

Parc Salaberry

ලිපිනය Salaberry Street, Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 5Z6, Canada. ආසන්න වශයෙන්6.79 කි.මී. Sainte-Julieසහ 7.93වත්මන් ව්යාපාරයට.

Rigolfeur Ste Julie

ලිපිනය 210 bd Armand Frappier, Sainte-Julie, QC J3E 1Y2, Canada. ආසන්න වශයෙන්0.37 කි.මී. Sainte-Julieසහ 1.49වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (450) 649-6668. දුරකථන +1 450-649-6668. Website http://www.lerigolfeur.com/

Parc Bisaillon

ලිපිනය 1950 Rue la Corne, Saint-Bruno-de-Montarville, QC, Canada. ආසන්න වශයෙන්6.84 කි.මී. Sainte-Julieසහ 7.96වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (450) 653-2443. දුරකථන +1 450-653-2443. Website http://www.ville.stbruno.qc.ca

Parc Rabastalièr

ලිපිනය Boulevard Clairevue Est, Saint-Bruno-De-Montarvill, QC J3V 0C9, Canada. ආසන්න වශයෙන්5.97 කි.මී. Sainte-Julieසහ 7වත්මන් ව්යාපාරයට.

45.59312630 -73.33784040