පැතිකඩ

  • නම Spa Les Profondeurs
  • ලිපිනය 577a Rue Notre-Dame, Repentigny, QC J6A 2T6, Canada
  • දුරකථන (450) 704-2772
  • ෆැක්ස්+1 450-704-2772
  • Category වෛද්ය

අපේ පැතිකඩ ගැන බෙදා ගන්න

වෙනත් ව්යාපාරයක් අසල Spa Les Profondeurs, Repentigny - Quebec, Canada

වෛද්ය

Parc Jean-Claude-Crevier

ලිපිනය 232 Rue Bertrand, Repentigny, QC J5Z 4M6, Canada. ආසන්න වශයෙන්2.99 කි.මී. Repentignyසහ 3.49වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (450) 657-1501. දුරකථන +1 450-657-1501.

Galerie D'Art 2000

ලිපිනය 1001 Rue Jean Carignan, Montréal, QC H1A 5R7, Canada. ආසන්න වශයෙන්5.8 කි.මී. Repentignyසහ 6.71වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (514) 868-6668. දුරකථන +1 514-868-6668. Website http://gallery2000.ca/

Parc des Pins

ලිපිනය 42e Av, Pointe-aux-Trembles, QC H1A 3C6, Canada. ආසන්න වශයෙන්9.84 කි.මී. Repentignyසහ 10.74වත්මන් ව්යාපාරයට.

Parc Laverdièr

ලිපිනය 200 Rue Saint Paul, Repentigny, QC J5Z 2H9, Canada. ආසන්න වශයෙන්2.61 කි.මී. Repentignyසහ 3.26වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (450) 581-2430. දුරකථන +1 450-581-2430.

National

ලිපිනය 3717 Boulevard du Tricentenaire, Montréal, QC H1B 5W3, Canada. ආසන්න වශයෙන්11.1 කි.මී. Repentignyසහ 11.98වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (514) 498-2371. දුරකථන +1 514-498-2371.

Parc de la Commune

ලිපිනය Varennes, QC J3X 1R8, Canada. ආසන්න වශයෙන්7.01 කි.මී. Repentignyසහ 7.45වත්මන් ව්යාපාරයට.

Website http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=384176

Jeux d'eau - Parc Des Pins

ලිපිනය 3995 42e Av, Montréal, QC H1A 3G2, Canada. ආසන්න වශයෙන්9.89 කි.මී. Repentignyසහ 10.8වත්මන් ව්යාපාරයට.

Parc de l'Île-Lebe

ලිපිනය Repentigny, QC J6A 2T4, Canada. ආසන්න වශයෙන්0.82 කි.මී. Repentignyසහ 1.32වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (450) 841-3265. දුරකථන +1 450-841-3265. Website http://www.parcilelebel.qc.ca/

45.74641450 -73.43786840