වෙනත් ව්යාපාරයක් අසල Plaza María Del Carmen Ramírez Brice, Loma de Pio - Táchira, Venezuela

 • Cerro El Cristo
  ලිපිනය

  Carretera Palo Gordo-Los Hornos, Capacho 5009, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්16.16 කි.මී. Loma de Pioසහ 13.31වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Parque
  ලිපිනය

  Tariba, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්8.92 කි.මී. Loma de Pioසහ 6.33වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Estadio Bicentenario
  ලිපිනය

  Calle 4, Ureña, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්31.35 කි.මී. Loma de Pioසහ 28.5වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Plaza Bolivar
  ලිපිනය

  Calle 11, Cordero, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්12.14 කි.මී. Loma de Pioසහ 10.42වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Zona deportiva villa silvania
  ලිපිනය

  Cucuta, North Santander, Colombia
  ආසන්න වශයෙන්32.22 කි.මී. Loma de Pioසහ 29.59වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Quinta Lis
  ලිපිනය

  Avenida Zulia, San Cristóbal, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්6.25 කි.මී. Loma de Pioසහ 3.41වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Museo del Tachira
  ලිපිනය

  Avenida Universidad, San Cristóbal, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්5.38 කි.මී. Loma de Pioසහ 3.64වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන 0276-3532986
  දුරකථන +58 276-3532986
 • Cementerio Municipal
  ලිපිනය

  Capacho 5009, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්15.64 කි.මී. Loma de Pioසහ 12.87වත්මන් ව්යාපාරයට.

7.77049400 -72.21879800