පැතිකඩ

 • නම OUVROIR SAINTE-ANNE - Comptoir d'aubaines
 • ලිපිනය 129 Boulevard Ste Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0N 1H0, Canada

වෙනත් ව්යාපාරයක් අසල OUVROIR SAINTE-ANNE - Comptoir d'aubaines, Sainte-Anne-des-Plaines - Quebec, Canada

 • Cinema Montreal
  ලිපිනය

  900 Boulevard Grignon, Saint-Jérôme, QC J7Y 3S7, Canada
  ආසන්න වශයෙන්16.35 කි.මී. Sainte-Anne-des-Plainesසහ 16.18වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (450) 436-5944
  දුරකථන +1 450-436-5944
  වෙබ් අඩවිය http://www.cinemamontreal.com/theatres/Saint-Jerome.html
 • Parc-école Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-J
  ලිපිනය

  700 9th Street, Saint-Jérôme, QC J7Z 2Z5, Canada
  ආසන්න වශයෙන්13.79 කි.මී. Sainte-Anne-des-Plainesසහ 13.51වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (450) 438-8828
  දුරකථන +1 450-438-8828
  වෙබ් අඩවිය http://www.vsj.ca/fr/detaillant/laurentides/saint-jerome/sainte-therese-de-lenfant-jesus-parc-ecole/56.aspx?id_page_parent=490
 • Parc Jean-Baptiste Rolland
  ලිපිනය

  245 Rue Saint-Faustin, Saint-Jérôme, QC J7Z 4Z4, Canada
  ආසන්න වශයෙන්14.6 කි.මී. Sainte-Anne-des-Plainesසහ 14.34වත්මන් ව්යාපාරයට.

  වෙබ් අඩවිය http://www.vsj.ca/fr/detaillant/laurentides/saint-jerome/jean-baptiste-rolland-parc/15.aspx?id_page_parent=490
 • Aréna Mike-Boss
  ලිපිනය

  163 Boulevard Sainte-Rose E, Laval, QC H7H 1P2, Canada
  ආසන්න වශයෙන්15.82 කි.මී. Sainte-Anne-des-Plainesසහ 15.34වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (450) 622-7667
  දුරකථන +1 450-622-7667
  වෙබ් අඩවිය http://www.ville.laval.qc.ca/wlav3/app.php?n=mvmp&p=6:14:407
 • Parc Hamilton
  ලිපිනය

  Rue du Parc, Rosemère, QC J7A 1H3, Canada
  ආසන්න වශයෙන්15.29 කි.මී. Sainte-Anne-des-Plainesසහ 14.71වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Parc Longchamps
  ලිපිනය

  Rue Longchamps, Terrebonne, QC, Canada
  ආසන්න වශයෙන්14.15 කි.මී. Sainte-Anne-des-Plainesසහ 14.1වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (450) 961-2001
  දුරකථන +1 450-961-2001
  වෙබ් අඩවිය http://www.ville.terrebonne.qc.ca/loisirs_installation-longchamps-82.php
 • Parc Sandra
  ලිපිනය

  1003 Rue Sandra, Saint-Jérôme, QC J5L 2K2, Canada
  ආසන්න වශයෙන්16.91 කි.මී. Sainte-Anne-des-Plainesසහ 16.59වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (450) 436-1511
  දුරකථන +1 450-436-1511
  වෙබ් අඩවිය http://www.vsj.ca/fr/detaillant/laurentides/saint-jerome/sandra-parc/66.aspx?id_page_parent=490
 • Parc Bouvrette
  ලිපිනය

  Saint-Antoine, QC, Canada
  ආසන්න වශයෙන්13.86 කි.මී. Sainte-Anne-des-Plainesසහ 13.61වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (450) 436-1511
  දුරකථන +1 450-436-1511
  වෙබ් අඩවිය http://www.vsj.ca/fr/detaillant/laurentides/saint-jerome/bouvrette-parc/31.aspx?id_page_parent=490
45.75945940 -73.81536740