පැතිකඩ

  • නම Outlet Chlorophylle St-Augustin
  • ලිපිනය 40 Rue des Grands Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 2E6, Canada
  • දුරකථන (418) 878-5306
  • ෆැක්ස්+1 418-878-5306
  • වෙබ් අඩවිය http://www.chlorophylle.com/
  • Category සිල්ලර සාප්පු යෑම

අපේ පැතිකඩ ගැන බෙදා ගන්න

වෙනත් ව්යාපාරයක් අසල Outlet Chlorophylle St-Augustin, Saint-Augustin-de-Desmaures - Quebec, Canada

සිල්ලර සාප්පු යෑම

Maison Des Jesuites

ලිපිනය 2320 Chemin du Foulon, Québec City, QC G1T 1X4, Canada. ආසන්න වශයෙන්15.05 කි.මී. Saint-Augustin-de-Desmauresසහ 14.41වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (418) 654-0259. දුරකථන +1 418-654-0259. Website http://www.maisonsdupatrimoine.com/fr/patrimoine-et-architecture/maisons-des-jesuites-de-sillery.html

Theatre L'Actuel

ලිපිනය 2264 Avenue de la Rotonde, Charny, QC G6X 2L8, Canada. ආසන්න වශයෙන්14.52 කි.මී. Saint-Augustin-de-Desmauresසහ 14.32වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (418) 832-0740. දුරකථන +1 418-832-0740.

10th Ave Productions

ලිපිනය 209 Rue Jean Juneau, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 2W1, Canada. ආසන්න වශයෙන්0.16 කි.මී. Saint-Augustin-de-Desmauresසහ 0.96වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (418) 877-0101. දුරකථන +1 418-877-0101. Website http://www.10ave.com/fr/

Parc de la Falaise

ලිපිනය Sillery, Québec City, QC, Canada. ආසන්න වශයෙන්14.29 කි.මී. Saint-Augustin-de-Desmauresසහ 13.65වත්මන් ව්යාපාරයට.

Cinéma Le Cla

ලිපිනය 2360 Ch Ste-Foy, Ville de Québec, QC G1V 4H2, Canada. ආසන්න වශයෙන්13.85 කි.මී. Saint-Augustin-de-Desmauresසහ 13.08වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (418) 653-2470. දුරකථන +1 418-653-2470. Website http://www.clap.ca/

Parc Maréchal-Joffr

ලිපිනය Charny, QC G6X 3L4, Canada. ආසන්න වශයෙන්15.07 කි.මී. Saint-Augustin-de-Desmauresසහ 14.79වත්මන් ව්යාපාරයට.

Parc Saint-Louis-de-France

ලිපිනය Sainte-Foy, QC, Canada. ආසන්න වශයෙන්13.11 කි.මී. Saint-Augustin-de-Desmauresසහ 12.5වත්මන් ව්යාපාරයට.

Arboretum

ලිපිනය Sainte-Foy, QC, Canada. ආසන්න වශයෙන්13.48 කි.මී. Saint-Augustin-de-Desmauresසහ 12.76වත්මන් ව්යාපාරයට.

Website http://www.jardin.ulaval.ca/10191.html

46.74888890 -71.44493930