වෙනත් ව්යාපාරයක් අසල Mirador Turistico Bajada del Rio, Bella Vista - Trujillo, Venezuela

 • Estadio de Motatan
  ලිපිනය

  Av Principal Motatan, Motatan, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්9.55 කි.මී. Bella Vistaසහ 6.76වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Cementerio Carvajal I
  ලිපිනය

  Filo, San Rafael de Carvajal, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්0.98 කි.මී. Bella Vistaසහ 2.57වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Estadios de Plata 3
  ලිපිනය

  Valera, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්2.28 කි.මී. Bella Vistaසහ 0.66වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Plaza La Floresta
  ලිපිනය

  Valera, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්2.4 කි.මී. Bella Vistaසහ 3.53වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Estadio de las Mesetas de Chimpire
  ලිපිනය

  San Rafael de Carvajal, 2030, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්11.79 කි.මී. Bella Vistaසහ 8.92වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Estadio de Beisbol de San Luis
  ලිපිනය

  7, Valera, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්3.33 කි.මී. Bella Vistaසහ 1.38වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Trujillanidad Park
  ලිපිනය

  Avenida Cuatricentenaria, Trujillo, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්20.39 කි.මී. Bella Vistaසහ 18.55වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Estadio De Cubita
  ලිපිනය

  San Rafael de Carvajal, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්5.42 කි.මී. Bella Vistaසහ 2.65වත්මන් ව්යාපාරයට.

9.33179400 -70.59178300