පැතිකඩ

 • නම Mademoiselle Pixel | Julie Ménard photographe et studio phot
 • ලිපිනය 1142 Rue Mathieu, Saint-Jérôme, QC J5L 1Z7, Canada
 • දුරකථන (450) 569-2422
 • ෆැක්ස්+1 450-569-2422
 • වෙබ් අඩවිය http://www.facebook.com/photographemademoisellepixel

වෙනත් ව්යාපාරයක් අසල Mademoiselle Pixel | Julie Ménard photographe et studio phot, Domaine-Laurentien - Quebec, Canada

 • Parc Sandra
  ලිපිනය

  1003 Rue Sandra, Saint-Jérôme, QC J5L 2K2, Canada
  ආසන්න වශයෙන්7.85 කි.මී. Domaine-Laurentienසහ 4.89වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (450) 436-1511
  දුරකථන +1 450-436-1511
  වෙබ් අඩවිය http://www.vsj.ca/fr/detaillant/laurentides/saint-jerome/sandra-parc/66.aspx?id_page_parent=490
 • Parc Michaël-Desbien
  ලිපිනය

  Rue des Chutes Wilson, Saint-Jérôme, QC J7Y 5H6, Canada
  ආසන්න වශයෙන්1.66 කි.මී. Domaine-Laurentienසහ 1.45වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (450) 436-1511
  දුරකථන +1 450-436-1511
  වෙබ් අඩවිය http://www.vsj.ca/fr/detaillant/laurentides/saint-jerome/michael-desbiens-parc/58.aspx?id_page_parent=490
 • Parc des Falaises
  ලිපිනය

  Piedmont, QC J0R 1K0, Canada
  ආසන්න වශයෙන්7 කි.මී. Domaine-Laurentienසහ 10.01වත්මන් ව්යාපාරයට.

  වෙබ් අඩවිය http://www.parcdesfalaises.ca/
 • Cinema St-Jerome
  ලිපිනය

  900 Boulevard Grignon, Saint-Jérôme, QC J7Y 2Y9, Canada
  ආසන්න වශයෙන්4.21 කි.මී. Domaine-Laurentienසහ 1.47වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (450) 436-5944
  දුරකථන +1 450-436-5944
  වෙබ් අඩවිය http://www.cinemast-jerome.com/
 • Parc Maurice St-Pierre
  ලිපිනය

  27e Rue, Saint-Jérôme, QC J7Z 6V3, Canada
  ආසන්න වශයෙන්9.59 කි.මී. Domaine-Laurentienසහ 6.77වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Parc de la Glacièr
  ලිපිනය

  Boulevard Lafontaine, Saint-Jérôme, QC J7Y 4G3, Canada
  ආසන්න වශයෙන්3.68 කි.මී. Domaine-Laurentienසහ 1.54වත්මන් ව්යාපාරයට.

  වෙබ් අඩවිය http://www.vsj.ca/fr/carte-parcs.aspx
 • Sentiers du Haut-St-Germain et Belvédère du Sommet Pare
  ලිපිනය

  Chemin du Lac Blondin, Saint-Jérôme, QC J5L 2S2, Canada
  ආසන්න වශයෙන්4.79 කි.මී. Domaine-Laurentienසහ 7.52වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Parc Prévos
  ලිපිනය

  C de Jeunesse Shawbridge, Prévost, QC, Canada
  ආසන්න වශයෙන්6.11 කි.මී. Domaine-Laurentienසහ 9.11වත්මන් ව්යාපාරයට.

  වෙබ් අඩවිය http://www.ville.prevost.qc.ca/loisirs-parcs-espaces-verts.html
45.80093350 -74.03570100