පැතිකඩ

 • නම CHSLD Trefle D'or (Foyer De Chateauguay)
 • ලිපිනය Châteauguay, QC, Canada

වෙනත් ව්යාපාරයක් අසල CHSLD Trefle D'or (Foyer De Chateauguay), Châteauguay-Centre - Quebec, Canada

 • Îles de la Paix National Wildlife Are
  ලිපිනය

  Maple Grove, Léry, QC, Canada
  ආසන්න වශයෙන්6.84 කි.මී. Châteauguay-Centreසහ 7.43වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (800) 668-6767
  දුරකථන +1 800-668-6767
  වෙබ් අඩවිය http://www.ec.gc.ca/ap-pa/default.asp?lang=Fr&n=D354901F-1
 • Parc Joseph-Allard
  ලිපිනය

  Boulevard D'Youville, Châteauguay, QC J6J 5W6, Canada
  ආසන්න වශයෙන්3.4 කි.මී. Châteauguay-Centreසහ 3.51වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Windsor Park
  ලිපිනය

  Avenue Dawson, Dorval, QC H9S 1X8, Canada
  ආසන්න වශයෙන්10.08 කි.මී. Châteauguay-Centreසහ 9.72වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (514) 633-4140
  දුරකථන +1 514-633-4140
  වෙබ් අඩවිය http://www.ville.dorval.qc.ca
 • Centre écologique Fernand-Segui
  ලිපිනය

  235 Boulevard Brisebois, Châteauguay, QC J6K, Canada
  ආසන්න වශයෙන්1.55 කි.මී. Châteauguay-Centreසහ 2.22වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (450) 698-3133
  දුරකථන +1 450-698-3133
  වෙබ් අඩවිය http://www.ilesaintbernard.com/territoires-naturels/centre-ecologique-fernand-seguin-2/
 • St-Charles Park
  ලිපිනය

  Avenue St Charles, Dorval, QC H9S 3T3, Canada
  ආසන්න වශයෙන්10.04 කි.මී. Châteauguay-Centreසහ 9.6වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (800) 463-5060
  දුරකථන +1 800-463-5060
  වෙබ් අඩවිය http://www.ville.dorval.qc.ca
 • Parc des Roselins
  ලිපිනය

  2500 Boulevard Don Quichotte, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC J7V 7P2, Canada
  ආසන්න වශයෙන්8.74 කි.මී. Châteauguay-Centreසහ 9.22වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (514) 453-4128
  දුරකථන +1 514-453-4128
  වෙබ් අඩවිය http://www.ndip.org/equipements-et-infrastructures/
 • Châteaugua
  ලිපිනය

  55 Boulevard Maple, Châteauguay, QC, Canada
  ආසන්න වශයෙන්1.89 කි.මී. Châteauguay-Centreසහ 1.25වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (450) 698-3000
  දුරකථන +1 450-698-3000
  වෙබ් අඩවිය http://www.ville.chateauguay.qc.ca/
 • Parc Historique Pointe-du-Moulin
  ලිපිනය

  2500 Boulevard Don Quichotte, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC J7V 7P2, Canada
  ආසන්න වශයෙන්8.74 කි.මී. Châteauguay-Centreසහ 9.22වත්මන් ව්යාපාරයට.

  දුරකථන (514) 453-5936
  දුරකථන +1 514-453-5936
  වෙබ් අඩවිය http://www.pointedumoulin.com/
45.35341200 -73.74197400