පැතිකඩ

  • නම CHSLD Trefle D'or (Foyer De Chateauguay)
  • ලිපිනය Châteauguay, QC, Canada
  • Category වෛද්ය

අපේ පැතිකඩ ගැන බෙදා ගන්න

වෙනත් ව්යාපාරයක් අසල CHSLD Trefle D'or (Foyer De Chateauguay), Châteauguay-Centre - Quebec, Canada

වෛද්ය

Parc Mega Mesanges

ලිපිනය ---l'Île-,, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec, Canada. ආසන්න වශයෙන්10.09 කි.මී. Châteauguay-Centreසහ 10.59වත්මන් ව්යාපාරයට.

St-Charles Park

ලිපිනය Avenue St Charles, Dorval, QC H9S 3T3, Canada. ආසන්න වශයෙන්10.04 කි.මී. Châteauguay-Centreසහ 9.6වත්මන් ව්යාපාරයට.

දුරකථන (800) 463-5060. දුරකථන +1 800-463-5060. Website http://www.ville.dorval.qc.ca

Parc Marcel-Seers

ලිපිනය Châteauguay, QC, Canada. ආසන්න වශයෙන්1.85 කි.මී. Châteauguay-Centreසහ 1.79වත්මන් ව්යාපාරයට.

Parc de la Commune

ලිපිනය Châteauguay, QC, Canada. ආසන්න වශයෙන්4.02 කි.මී. Châteauguay-Centreසහ 3.86වත්මන් ව්යාපාරයට.

Parc des Hérons Bleu

ලිපිනය Chemin du Vieux Moulin, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC J7V 8P6, Canada. ආසන්න වශයෙන්9.47 කි.මී. Châteauguay-Centreසහ 9.99වත්මන් ව්යාපාරයට.

Website http://www.ndip.org/equipements-et-infrastructures/

Parc Laval

ලිපිනය Rue de Laval, Châteauguay, QC J6K 5B9, Canada. ආසන්න වශයෙන්1.98 කි.මී. Châteauguay-Centreසහ 1.54වත්මන් ව්යාපාරයට.

Parc Philippe Bonneau

ලිපිනය Rue Théberge, Châteauguay, QC J6J 1A5, Canada. ආසන්න වශයෙන්3.07 කි.මී. Châteauguay-Centreසහ 2.41වත්මන් ව්යාපාරයට.

Jardins communautaires de Châteaugua

ලිපිනය 103 Avenue de la Verdure, Châteauguay, QC J6K 5G4, Canada. ආසන්න වශයෙන්1.51 කි.මී. Châteauguay-Centreසහ 0.87වත්මන් ව්යාපාරයට.

Website http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3157/cultiver_son_coin_terre_INFOLETTRE0.pdf

45.35341200 -73.74197400