වෙනත් ව්යාපාරයක් අසල Cementerio Carvajal II, Bella Vista - Trujillo, Venezuela

 • Estadio El Barrio Milagro
  ලිපිනය

  Valera, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්0.27 කි.මී. Bella Vistaසහ 0.95වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Plaza Bolíva
  ලිපිනය

  San Lázaro, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්9.84 කි.මී. Bella Vistaසහ 9.17වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Estadio de Plata II
  ලිපිනය

  Plata II, Valera, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්2.6 කි.මී. Bella Vistaසහ 2.41වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Plaza Bolívar de Valer
  ලිපිනය

  Valera, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්1.14 කි.මී. Bella Vistaසහ 1.72වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Cementerio Carvajal II
  ලිපිනය

  Filo, San Rafael de Carvajal 3102, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්0.85 කි.මී. Bella Vistaසහ 0වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Parque De Pampan
  ලිපිනය

  Calle El Parque, Pampán, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්21.03 කි.මී. Bella Vistaසහ 20.31වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Estadio de Motatan
  ලිපිනය

  Av Principal Motatan, Motatan, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්9.55 කි.මී. Bella Vistaසහ 9.22වත්මන් ව්යාපාරයට.

 • Estadio de Beisbol de San Luis
  ලිපිනය

  7, Valera, Venezuela
  ආසන්න වශයෙන්3.33 කි.මී. Bella Vistaසහ 3.25වත්මන් ව්යාපාරයට.

9.30967300 -70.59331700